مهمترین مشکل صنعت لوازم خانگی ایران، برندسازی است

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی:
مهمترین مشکل صنعت لوازم خانگی ایران، برندسازی است

?سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: مهمترین مشکل صنعت لوازم خانگی ایران، برندسازی است که در نتیجه آن، در سال های گذشته شاهد هجوم برندهای خارجی در بازار لوازم خانگی بودیم.